02.05.2013 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat af møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd torsdag den 02.05.2013 kl. 19.00 på Højtoften

1. Godkendelse af Lokalrådets reviderede driftsregnskab for 2012
Jan Friis fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
Budgettet blev ligeledes godkendt.

2. Drøftelse af Parkens Dag søndag den 16. juni
a) Udvalgets forslag til dagens afvikling
b) Fordeling af opgaver

Mogens Thomsen fremlagde udvalgets oplæg til Parkens dag
• Overskrift til holdkonkurrencen ændres til:
 Deltagerne danner på dagen hold, og de skal bestå af både børn og voksne (3-6 deltagere)
• ”Bevægelse og forbrænding” flyttes til holdkonkurrencen.
• Disciplinerne til ”Lindvedmester” foregår på samme tid 13.30 – 14.30
• Oplysninger om dagen lægges på Lindved Info og Os i Lindved af Jan Friis
• Husk kaffe/spisebilletter til de optrædende
• Jens Juul Nielsen har tilbud om sponsorgaver til vinderne på dagen

3. Meddelelser fra formanden
a) Referat af generalforsamling i Det Fælles Landdistriktsråd og i LAG Hedensted.
b) Videoprojekt ”Film din landsby”
c) DR projekt ”bygdetop”

a) Se vedhæftede bilag
b) Forslag til videooptagelser:
- Dagplejernes dag – børnehaven
- KFUM-spejderne
- Loppemarked
- Krolf torsdag aften
- Petanque onsdag aften
- Lokalhistorisk Arkiv
- Mejeriet
- Mandag den 13. maj kl. 10.00 i sognegården
- Videointerwievs med Axel Haaning, Sognegårdsforeningen og Birgith Havreballe, Lokalrådet (stisystemer)
- Videotur i Lindved med Mogens Thomsen. Byflaget hejses!
Jan Friis hjælper Mogens med at komprimere optagelserne, så de bliver lettere at opbevare og sende.
Jan lægger optagelserne på You Tube
c) Mogens Thomsen har på Lokalrådets vegne tilmeldt DR projektet ”bygdetop” med ønsket om en overdækket scene i Parken. Forslaget findes på dr.dk/bygdetop.  

4. Meddelelser fra udvalgene
a) Udvalg vedrørende rekreative tilbud
b) Udvalg vedrørende fritids- og for-eningslivet
c) Udvalg vedrørende bymidten
d) Udvalg vedrørende trafikale forhold
e) Udvalg vedrørende markedsføring af Lindved

a) Ang. hundeskov: nyt forslag om areal øst for Dania ved Ny Agersbølvej - Mogens Thomsen Aage Poulsen og Jens Juul Nielsen arbejder videre med forslaget.
Ang. stisystemer er man godt i gang med Fortællestien
b) Ang. multibanen har man forhørt sig hos andre, der har anlagt en bane. Der arbejdes videre
c)  Der arbejdes videre!
d)  Aage Poulsen meddeler, at der den 22. maj holdes møde med de kommunale myndigheder om trafikforholdene omkring Skolen
e) Ingen bemærkninger

5. Meddelelser og nyt fra foreninger og institutioner
Lokalhistorisk forening har planer om en cykel/køretur til Sindbjerglund tirsdag den 18. juni med fortællinger om gårde og huse i lighed med byvandringen i Lindved sidste år     
Sognegårdsforeningen holder fredag den 5. juli kl. 18-24 ”gulvfest” i Sognegården.
Prisen er 375,00kr. Hele beløbet går ubeskåret til nyt gulv i Sognegården, da maden bliver sponsoreret.

6. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde i Lokalrådet.

Ang. Plantning af frugttræer på grunden ved Tingbakken:
Plantning i uge 20 sammen med grundejerforeningen. Nærmere besked!
Ide om at markere åbningen af cykelstien til Uldum evt. med en ”indvielsescykeltur” arrangeret af Lokalrådet
Næste møde er onsdag den 21. august kl. 19.00 på Højtoften

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu