03.12.2012 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 3.12. 2012 kl. 19.00 på Højtoften


1. Referat fra de nedsatte udvalg
a) Etablering af multibane
b) Opførelse af hundelufter skov
c) Udvalg vedrørende trafikplan
d) Udvalg vedrørende motionsstier
e) Udvalg vedrørende plantning af frugttræer
f) Udvalg vedrørende udvik-ling/forskønnelse af bymidten

a) Hans Weber orienterede om positivt møde med LG og Skolen. Der arbejdes videre med priser og banens placering.
b) Mogens Thomsen oplyste om mulig placering i den vestlige ende af Tingbakken med stiforbindelse til Parken. Skov- og Landskabsingeniør Lars Skovgaard Hedensted Kommune er udvalgets kontaktperson. Han vil undersøge regler og bestemmelser ang. nabohøring og andre lovmæssige ting, der skal være på plads inden den videre planlægning.
c) Aage Poulsen orienterede om, at udvalgsarbejdet er sat i bero til Skanderborgvej åbner, så der kan laves trafik- og hastighedsmålinger gennem byen under normale forhold.
d) Curt Lynge fortalte og viste på kort udvalgets ideer til stier i Lindved. Der arbejdes videre med 3 typer: 1 fortælle-familierute, 1 fitnessrute og 1 løberute.
e) Hans Weber redegjorde for udvalgets arbejde. Der er indhentet tilbud på frugttræer og ansøgningen om tilskud er sendt, men der må ikke plantes før bevillingen er klar. Samarbejde med Tingbakkens Ejerforening, som har brugsretten til grunden, om en plantedag til foråret. I den forbindelse gør dagplejerne opmærksom på ønsket om plantning af et suttetræ i Parken.
f) Udvalgets arbejde er endnu ikke gået i gang.

2. Referat fra udvalget vedrørende samlet udviklingsplan for Lindved-området
a) Forslag til struktur på det videre arbejde med udviklingsplanen
b) Forslag til udvidelse af de eksisterende udvalgs arbejdsområde
c) Forslag til nedsættelse af følgende 2 udvalg:

 • Markedsføring af Lindved

 • Udvikling af Lindveds bolig- og erhvervsområder

a) Oplæg ved Søren Ekstrøm (se Power Point præsentation)
b) Forslaget blev vedtaget, som dette referats side 4 viser. Der var endvidere enighed om at arbejde videre ud fra Sørens oplæg
c) Der nedsattes et markedsføringsudvalg

3. Det afsluttede regnskab for rådets projektkonto.

Mogens Thomsen redegjorde for regnskabet. Man drøftede aktivitetsområdets fremtidige driftsudgifter, som omfatter tilsyn af legepladsinspektør (ca. 7.500 kr. årligt) og forsikring (ca. 800 kr. årligt). I den forbindelse undersøger Bent Poulsen om kommunen har en autoriseret legepladsinspektør, som kan foretage de lovpligtige tilsyn med aktivitetsområdet til en mere overkommelig pris.

4. Meddelelser

 • Seniorudvalgets og socialudvalgets drøftelser vedrørende Højtoftens fremtid

 • Grøften ved Parkens parkeringsplads er blevet rørlagt og vil blive fyldt op og tilsået med græs.

 • Aftale mellem Indre Mission, Sognegårdsforeningen, Hedensted Kommune og Lokalrådet om beplantning mellem Parken og Missionshuset


 • Bent Poulsen oplyser at det planlagte møde mellem de to udvalg ikke bliver til noget. Socialudvalgsmedlemmerne ser ingen mulig anvendelse af Højtoften i deres regi. Seniorudvalget arbejder videre med Højtoftens anvendelse.

 • Fyldjord fra motorvejsbyggeriet lægges på før der sås græs.

 • Der plantes et læbælte af buske, som vil vokse op i ca. 2,5 meters højde set fra Parken. Desuden plantes enkelte amme træer, som senere kan opstammes. Der vælges samme type af buske, som findes i den øvrige beplantning rundt om Parken. Indre Mission står for etablering og vedligeholdelse af beplantningen.


5. Nyt fra foreninger og institutioner.

 • Generalforsamling i Antenneforeningen den 14. januar 2013 kl. 19.00 i Sognegården

 • Spejdernes loppemarked har åbent tirsdag den 4. december 2012 kl. 19.00-20.00 i kælderen under hallen.

 • Sognegårdsforeningen har på sigt ønske om en pavillon i Parkens sydlige ende.

 • Lokalhistorisk Forenings ønsker om lokaler fremsendes til skolen via Lokalrådet (jævnfør møde med skolen 19. juni 2012 om skolens kommende renovering)


6. Fastsættelse af næste møde i Lokalrådet. Der er foreløbig følgende punkter på dagsordenen:

 • Nedsættelse af udvalg til planlægning af Parkens Dag den 16. juni 2013

 • Godkendelse af rådets reviderede driftsregnskab for 2012

Næste møde torsdag den 21. februar kl. 19.00 på Højtoften
På mødet forelægger de nedsatte arbejdsudvalg forslag til formål og prioriterede mål inden for udvalgets fokusområde (se punkt 2)
Målene skal i videst muligt omfang afspejle de forslag og ønsker, som i flere omgange er indhentet hos lokalbefolkningen

7. Eventuelt

Hans Weber har indhentet oplysninger om brug og opsætning af digitale infotavler ved indkørslerne til byen. Prisen hertil viser, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt med sådanne tavler. Hans oplyser, at der i Lindvedhallens cafeteria er opsat skærme, som viser info fra lokalområdet.
Hans oplyser endvidere, at han har henvendt sig til Vejdirektoratet ang. plantning af lindetræer langs motorvejsforløbet ved Lindved.
Bent Poulsen: på sigt kan der blive mulighed for skovrejsning mellem hovedvej 13-18 og motorvejen ved Lindved
Der er fremsat ønske om, at Lokalrådet arrangerer et borgermøde med Vejdirektoratet med status på motorvejsforløbet ved Lindved
Formanden bemyndiges til at aftale tidspunkt med Vejdirektoratet.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu