04.03.2014 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd tirsdag den 4.03.2014 kl. 19.00 på Højtoften
Afbud: Henrik Nansen, Per Thomsen, Hans Weber, Erik Nielsen, Bjarne Nygaard, Uffe Mikkelsen, Hanne Jørgensen, Egon J. Hansen, Curt Lynge og Roger Harrison.


1. Godkendelse af Lokalrådets reviderede driftsregnskab for 2013 (Aage Poulsen)
Aage Poulsen fremlagde det reviderede regnskab med kommentarer til de enkelte poster Godkendt
Se bilag.

2. Referat fra arbejdsgrupperne
a) Stiprojektet (Birgith Havreballe)

Birgith H orienterede på udvalgets vegne:
QR-koder er klar; ansøgning om landdistriktsstøtte (stor pulje) er afsendt efter prisoverslag til pæle o.a. fra Naturstyrelsen; der er indhentet relevante oplysninger fra kommunen om allerede nedgravede ledninger på de steder, hvor pælene tænkes anbragt; Bent Poulsen spørger Brugsen om tilladelse til anbringelse af infotavle på parkeringspladsen. Der var enighed om officiel indvielse af stien på Parkens Dag den 7. september.

b) Hundelufter område (Jens Juul Nielsen)
Jens Juul orienterede: Nedgravning af pæle og opsætning af hegn starter i weekenden den15.-16.marts efter opfordring på facebook ”os i Lindved” til folk om at melde sig og give en hånd med. Udvalget laver et regelsæt for brugen af området med en mailadresse til Jens Juul Nielsen.

c) Trafik (Arne Bentzen)
Stand by for tiden. Kommer i gang midt i marts.

d) Borgerbudget ”Børn og unge i Uldum og Lindved” (Mogens Thomsen)
Skolen er i gang med arbejdet, og udvalget mødes til en orientering om projektet den 19. maj
Den23. maj offentliggøres det færdige projekt, så arbejdet med selve udførelsen kan gå i gang efter sommerferien

e) Markedsføring mm (Bent Poulsen)
Bent Poulsen, Egon Juul, Jens Henrik Nielsen og Arne Henriksen har aftalt ”fototur” i byen i næste uge med fokus på fortovene med henblik på snarlig renovering af disse. Mogens Thomsen redegjorde for ideen med Hedenstederne og så her muligheder for profilering af de enkelte lokalområder. MT har et læserbrev på vej i VAF om dette, og han har ligeledes gang i et videoprojekt om profilering af vores by og vil søge midler og professionel bistand hertil.

f) Fritids- og foreningsliv (Jens Henrik Nielsen)
Stand by for tiden. Afventer renovering af skolen, så der ikke laves noget på arealer, som måske inddrages i den forbindelse.

g) Parkens Dag (Kelvin Guldberg)
Ingen afholdte møder i udvalget endnu.

3. Opfølgning fra sidste møde
a) Koncept ”Nabohjælp” (Egon Juhl)

Egon Juul fraværende

b) Nyt om Højtoften (Anne Dorthe Skov)
Anne Dorthe fortalte: 8 beboere fra Gl. Præstegård i Hedensted er flyttet ind.4 i de fritliggende boliger og 4 i selve huset. De har eget personale inkl. leder med. De nye beboere og personalet giver udtryk for tilfredshed med forholdene. Positivt at der er kommet liv på stedet, og at boligerne udnyttes. De forskellige arrangementer i Centeret fortsætter som hidtil.

c) Knækket frugttræ (Hans Weber)
Hans Weber fraværende

d) Henvisningsskilt til Statoil på motorvejen (Mogens Thomsen)
Der kunne ikke gives tilladelse til opsætning af henvisningsskilte til Stat Oil på motorvejen. Aage Poulsen arbejder videre med sagen.

4. Meddelelser og nyt fra foreninger og institutioner
Lokalhistorisk Forening har fået egen hjemmeside www.sindbjerg-lokalarkiv.dk og er kommet på facebook med gruppen Sindbjerg lokalarkiv.
Der opfordres til, at arrangementer i de forskellige foreninger lægges på aktivitetskalenderen på www.lindved-info.dk. og/eller i Sognegårdsfor-eningens kalender, der uddeles til alle husstande.

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde i Lokalrådet.


Næste møde:
Onsdag den 7. maj 2014 kl. 19 i centeret på Højtoften

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu