06.04.2011 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Centeret på plejehjemmet Højtoften.

1. Nyt fra parkudvalget.
a) Taksbuskene foran Parkens parkeringsplads er fjernet og hugget i flis.
b) Der er udarbejdet en projektbeskrivelse og afsendt en ansøgning om støtte fra LAG Hedensted.
c) Der har været kontakt med forskellige fonde.
d) Søren Jensen har lovet at give en pris på at udgrave grunden til det overdækkede område samt påfylde stabilgrus og flisesand. Uffe Mikkelsen har lovet at aftage den opgravede jord.
e) Roger Harrison har planer om, at opstille Krolfbanen inden Påske.

a) Ang. skiltning ved Parken: Kommunen opsætter standardskilt med skrift på begge sider og anbragt i vejsiden vinkelret på vejen. Forslag om at sokkelsten fra Pedersborg sættes op ved indkørselen. Uffe Mikkelsen og Arne Henriksen påtager sig opgaven
b) LAG Hedensted har 20/3 2011 bekræftet modtagelse af projektbeskrivelsen. Ansøgningen kommer til behandling i april og herefter får Rå-det besked om evt. anbefaling til Fødevare- og Erhverv.
c)Der er endnu ikke sendt ansøgninger, men for-skellige fonde er kontaktet.  Der ses positivt på projektet.
d) Tilbud fra Søren Jensen (se bilag)
Tilbuddet vedtaget
Mogens Thomsen kontakter Søren Jensen  
e) Roger Harrison giver besked til Mogens Thomsen og Arne Henriksen om tidspunkt for opsætning af krolfbanen.


2. Det videre praktiske arbejde med det overdækkede område.
Kan det rejses inden Parkens Dag den 19. juni?     
 
a) Hvem kan deltage i og/eller skaffe medhjælpere til flisebelægningen?
b) Hvem kan påtage sig at indhente tilbud på levering af materialer til huset?
c) Hvem kan deltage i og/eller skaffe medhjælpere til malerarbejdet?
d) Hvem kan deltage i og/eller skaffe medhjælpere til udførelsen af tømmer-arbejdet?

a) Som medhjælpere til flisearbejdet Arne Henriksen, Mogens Thomsen og Karen M. Hyldgaard spørger Verner Hyldgaard
b) Indhentning af tilbud på materialer:
- til huset ved Marianne Eriksen
- rionet ved Lilian rolfsted
- tagpap ved Jens Henrik Nielsen
c) Males før opsætning. Ikke så kompliceret Man melder sig, når det bliver aktuelt.
d) Marianne Eriksen og Lilian Rolfsted prøver at skaffe medhjælpere


3. Drøftelse af Parkens Dag den 19. juni.

Morgenkaffe og rundstykker, frokost og ef-termiddagskaffe bliver ikke sponseret i år. Dvs. nogle skal fremstille/indkøbe og sælge det.
a) Hvem?
b) Følgende har lovet at medvirke:
Skoleorkesteret og Harmonikaspillerne
Sognegårdsforeningen og Spejderne
Anne Dolmer og Indre Mission
Løbemotionisterne
Følgende regner vi også med:
Børnehaven og Dagplejen
Petanque- og Krolfspillerne
4 H

Oplæg ang. IM’s ”Lindvedlotteri” ved Karsten Jakobsen, som også bestiller trailer m/ legeredskaber.
Jan Friis kan få et sponsorat til tilbehør til morgenkaffen (marmelade- og smørbrikker + plast-knive )
Styregruppen til Parkens Dag indbyder de implicerede parter til møde i Lokalarkivet mandag den 2. maj kl. 19.00 for koordinering af aktiviteterne.
Mogens Thomsen sender indbydelse ud.

4. Lokalrådets økonomi.

Regnskab for 2010 vedhæftet som bilag – vi regner med, at foreningerne også betaler 500 kr. i 2011

I forbindelse med bankforretninger/konti skal der nu være vedtægter og ikke kun retningslinjer for rådet.
Jan Friis undersøger og kommer med forslag til vedtægter

5. Evt. – Herunder fastsættelse af dato for næste møde.


Redegørelser ved formanden bl.a:
-Henvendelse fra Vejcenter Østjylland ang. ha-stighedskampagne- Jens Henrik Nielsen tager sagen med i skolebestyrelsen
-Formanden kontakter Peter Sigtenbjerggaard ang. byggesag- lokalplan 1060- med præcision af Lokalrådets tidligere henvendelse om vigtighe-den af en samlet plan for Lindveds bymidte
-Formanden undersøger om indtægten ved salg af jord fra Parken til Missionshuset kan tilfalde Lokalrådet til brug i forbindelse med projektet med aktivitetsområde i Parken
-Formanden har deltaget i kurset til uddannelse af udviklingspiloter. Materiale herfra foreligger!
Næste møde er mandag den 30.maj kl.19.00

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu