07.04.2007 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 7. april 2007

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet

2. Nyt fra det Fælles Landdistriktsråd.
- Etablering af stinet i Hedensted Kommune
- Andet
Peter Arnoldus redegjorde fra mødet i det fælles landdistriktsråd: om allerede eksisterende stier med mulighed for etablering af nye. Peter følger op.
Se referat fra mødet.

3. Meddelelser fra formanden
- Svar fra Plan- og miljøudvalget ang. Lokalrådets henvendelse vedr. byggegrunde i Lindved.
- Forslag til henvendelse til Hedensted Kommunes Temaudvalg. (Bilag medsendt)
Bent Poulsen deltog.
Lokalrådet anbefaler Teknisk Afdelings forslag 1, der udlægger området til 8-12 mindre parcelhusgrunde. Besked fra kommunen til købere af grunde i Lindved Skovby er fremsendt.
Skrivelse fremsendes til Tema-udvalget (se bilag).

4. Trafiksikkerhedsplanen
- Drøftelse af forslag til forbedring af trafiksikkerheden på Gl. Landevej
- Valg af repræsentanter til mødet i Åle Minihal den 2. maj.
Jens Nielsens forslag blev drøftet sammen med andre muligheder. Hans Kurt Olsen, Jens Nielsen og Mogens Thomsen deltager i mødet d. 2. maj. Fælles forberedelse med bl.a. besigtigelse på aktuelle steder.

5. Tilbagemeldinger fra igangværende projekter.
- Folderen om Lindved
- Udsmykning af rundkørslen og området omkring Dagli’ Brugsen.
- "Rå tekst" er på plads. Jan Friis henvender sig til Susanne Ernst ang. finansiering af folderen.
- Birthe Nørup vil gerne påtage sig opgaven (kommer med uforpligtende forslag.)

6. Nyt fra de forskellige foreninger og institutioner
Arne Bentzen meddeler, at der stadig er avisindsamling i Lindved af spejderne (kg. -prisen er den samme)
Sognegårdsforeningen mangler stadig flaghejsere. Flaget kan lånes i forbindelse med private mærkedage.
Byfest i Lindved d. 11.-17. juni
Højtoftens brugerråd og vennekreds informeres af bygherren Preben Dahl d. 26/4 ang. byggeri på det gamle Højtoften.
Jan Friis informerede ang. lokalrådets økonomi/regnskab.
Peter Arnoldus redegjorde for muligheder af leje af lokaler via kulturforvaltningen.
Ideen om eget postnummer tages op igen efter ønske fra Arne Henriksen.

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde er mandag d. 27. august kl. 19.00 i missionshuset.
Årsmøde mandag d. 17. september kl. 19.00 i Sognegården

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu