14.03.2007 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 14. marts 2007

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden
- Svar fra Vejdirektoratet vedr. lokalrådets indstilling til udformning af lokalvejnettet ved Lindved.
- Aage Kristensen Lindved Hallen har meddelt, at han udtræder af lokalrådet. Lindved Hallens bestyrelse har ikke på nuværende tidspunkt udpeget et nyt medlem.
Svar fra Vejdirektoratet oplæst af Mogens Thomsen - Til efterretning.
Orientering om trafiksikkerhedsplan for Hedensted Kommune. Planen vedtages i 2007 til igangsættelse i 2008.
Jens Nielsen laver et oplæg om trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gl. Landevej til drøftelse på næste møde.
Mogens Thomsen kontakter børnehaven ang. færdselssikkerheden på Gl. Landevej.

3. Efter at udstykningen af "Lindved Skovby" er stødt ind i vanskeligheder findes der stort set ingen ledige byggegrunde i byen.
Kan lokalrådet gøre noget for at sætte skub i udviklingen?
Kommunen kontaktes om, at redegørelsen til naturklagenævnet sendes videre hurtigst muligt, og at offentligheden orienteres om udsættelsen, og evt. købere skal have direkte besked.
Mulighed for byggegrunde i forlængelse af Agersbølparken på kommunens jord, ca. 1 ha.
Indstilling herom fra lokalrådet sendes til kommunen, og pressen orienteres.

4. Nyt fra det fælles landdistriktsråd.
- Landdistriktspolitik i Hedensted Kommune (bilag er udsendt til alle)
- Nyhedsbrev 200701 (bilag er udsendt til alle)
- Andet.
Til efterretning.
Arne Bentzen undersøger reglerne for spejdernes avisindsamling i Lindved
Dagsorden til fælles landdistriktsråd d. 28/3 blev gennemgået.

5. Tilbagemeldinger på igangværende projekter.
- Folderen om Lindved.
- Udsmykning af rundkørslen og området omkring Dagli’ Brugsen.
Jan sender mail til rådets medlemmer ang. værdier i lokalområdet til det videre arbejde med en folder om Lindved.
- Jan meddeler, at Skolen i Kolding får 4-5 henvendelser af denne art pr. uge og derfor ikke kan påtage sig opgaven. Arne Bentzen henvender sig til Birthe Nørup, Hedensted desangående.

6. Hvordan får vi erhvervslivet i Lindved til i højere grad at engageret sig i byens udvikling?
Drøftelse af forskellige ideer.

7. Drøftelse af evt. busforbindelse mellem Lindved og Hedensted Station.
God idé!

8. Hvem vil deltage i arbejdet omkring evt. etablering af stinet i Hedensted Kommune?
Peter Arnoldus deltager.

9. Nyt fra de forskellige foreninger og institutioner.
Sognegårdsforeningen mangler stadig flag-hejsere.
Mange til Åbent Hus-arrangement i lokalhistorisk Arkiv.
Ringe fremmøde til vandværkets generalforsamling.

10. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde er onsdag d. 2. maj kl. 19.00 på Lokalhistorisk Arkiv

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu