14.03.2013 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat af møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd torsdag den 14.03.2013 kl. 19.00 på Højtoften

1. Godkendelse af Lokalrådets reviderede driftsregnskab for 2012

Godkendelse af regnskabet udsættes til næste møde. Revisorpåtegning var ikke klar.
Medlemsforeningerne indbetaler 500 kr. for 2013 Jan sender ”opkrævning” til foreningerne for indbetaling.

2. Srøftelse af Parkens Dag søndag den 16. juni og nedsættelse af et planlægningsudvalg
Et udvalg bestående af Mogens Thomsen, Karsten Jakobsen og Birgith Havreballe arbejder videre med de mange gode forslag.

3. Drøftelse af forslag til indholdet i den samlede udviklingsplan for Lindved-området
Indholdet af den overordnede plan blev drøftet.
Der fremkom mange forskellige synspunkter, som udvalget nu arbejder videre med.

4. Drøftelse af oplæg til udarbejdelse af plan for fremtidig bolig- og erhvervsbyggeri
Lokalrådet mener ikke, der er behov for at foreslås nye udstykninger før næste planperiode

5. Referat fra udvalgene
a) Udvalg vedrørende rekreative tilbud
b) Udvalg vedrørende fritids- og foreningslivet
c) Udvalg vedrørende bymidten
d) Udvalg vedrørende trafikale forhold
e) Udvalg vedrørende markedsføring
De forskellige udvalg arbejder videre med fokuspunkterne med undtagelse af udvalgsarbejdet med de trafikale forhold.
Her påbegyndes arbejdet, når motorvejsbyggeriet er færdigt
NB. Projekterne skal være helt klar inkl. nøjagtig pris, før der kan søges om pengemidler.

6. Skal Lokalrådet - evt. i samarbejde med Sognegårdsforeningen - arrangere et møde med opstillede kandidater til byrådet inden valget i november måned?
Der henvises til Sognegårdsforeningens Spis Sammen Aften i eftersommeren.
Her kan de lokalt opstillede kandidater komme til orde.

7. Meddelelser og nyt fra foreninger og institutioner
Formanden gjorde opmærksom på mødet torsdag den 21. marts i Hornsyld Idrætscenter.
Tilmelding til Mogens Thomsen senest fredag middag.
Vandværket gør opmærksom på Ekstraordinær generalforsamling den 17. april kl. 19.00 i Sognegården

8. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde i Lokalrådet

Næste møde torsdag den 2.maj 2013 kl.19 på Højtoften

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu