15.09.2014 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat af konstituerende møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 15. september 2014 kl. 19.00 på Højtoften.
Afbud: Allan Kristensen, Erik Nielsen, Arne Henriksen, Henrik Nansen, Leif Andersen, Roger Harrison, Bent Poulsen, Jens Juul Nielsen, Søren Ekstrøm

1. Præsentation af Lokalrådets medlemmer

Børnehaven og skolen har endnu ikke udpeget repræsentanter til rådet. Når dette er på plads udsendes en oversigt til alle.

2. Formandens beretning

Parkens Dag 2014 Blev afholdt for 5. gang – Et velbesøgt og vellykket arrangement. Mange aktiviteter og hel god opbakning fra borgerne. Måske kan vi få endnu flere med ved at annoncere mere og få en aftale med Lindved Skole, så vi kan få aldersgruppen 10-14 år med.
Indsatsområder s
om resultat af borgermødet den 17. september 2012 vedtog Lokalrådet at arbejde med følgende indsatsområder:
Udvikling af Lindveds rekreative tilbud – Fortællesti er indviet i august og Hundeparken
blev indviet i går.
Udvikling af Lindveds fritids- og foreningsliv – Multibane ved Lindved Skole er et projekt som vi nu skal i gang med. Projekt ”Borgerbudgetter” , hvor vi har deltaget via et samarbejde med Uldum Lokalråd og skolerne i Uldum og Lindved.30.000 kr til hver by, Lindved Skole har ønsket at få etableret en multibane i tilknytning til skolen.
Udvikling af Lindveds Bymidte, reparation af bænke og ny bænk. Der er taget foto’s af huller i fortove, veje mm og de er sent til Hedensted
Kommune, vi må følge op på dette.
Forbedring af trafikale forhold.
Markedsføring af Lindved, branding projektet Hedenstederne, hvor videoen om Lindved er blevet så vellykket, at den bør bruges både på kommunens hjemmeside og hos ejendomsmæglere.
Udvikling af Lindveds bolig- og erhvervsområder.
2. etape af Thyras Vænge er udstykket, 1 grund er solgt er der er 11 grunde klar til salg.
Ny udstykning er man gået i gang med ved Agersbølparken
Plejecenter Højtoften
Hedensted kommune har besluttet at plejecenter Højtoften ikke skal lukke. Bofællesskabet for udviklingshæmmede har været en succes og fungerer fint sammen med de almindelige plejebeboere. Derfor er der nu igen åbnet for visitering til Højtoften.
Færdige projekter, som Rådet har arbejdet med Frugtplantagen ved Tingbakken er en realitet.
Vejfest i forbindelse med motorvejens indvielse september sidste år.


3. Regnskab for Rådets driftskonto.

Aage Poulsen orienterede

4. Valg af forretningsudvalg

• formand
• næstformand
• kasserer
• sekretær
• repræsentant til det fælles landdistriktsråd for Hedensted Kommune.

Følgende blev valgt
• Jens Henrik Nielsen
• Hans Weber
• Age Poulsen
• Mogens Ingemann Thomsen
• Vakant

5. Valg af web master
Curt Lynge påtog sig opgaven

6. Valg af revisor.

Irene Kristensen

7. Evaluering af Parkens Dag 2014 - Hvad gik godt/skidt? Hvad kan vi gøre bedre næste år?
Der var enighed om, at det var et vellykket arrangement med mange gode nye tiltag. Tombolaens dækkede ikke alene samtlige udgifter men gav også et overskud.
Man vedtog at Parkens Dag fortsat skal afholdes
den første søndag i september, dvs. den 6.9.2015.
Varighed kl. 10 – 14. Derefter Gudstjeneste.
Følgende blev foreslået/drøftet:
• Evt. husstandsomdeling af program
• Bedre annoncering eksempelvis tidspunkter for de forskellige aktiviteter
• En konferencier der annoncerer aktiviteterne på dagen
• Skolekor/børnekor i forbindelse med fælles morgensang
• Konkurrencer for skoleklasser
• Udvidelse af udstilling af motorkøretøjer evt. konkurrence i forbindelse hermed
• Salg af amerikansk lotteri og fortsættelse af tombola

8. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde samt eventuelle forslag til punkter på dagsorden.

Næste møde i Lokalrådet afholdes onsdag den 22. oktober kl. 19.00 på Højtoften.
Følgende er foreløbig på dagsordenen:
1. Valg af arbejdsgruppe til planlægning af Parkens Dag 2015.
2. Drøftelse af Hedensted Kommunes planer om fortsættelse af borgerbudgetter. Der er møde om emnet onsdag den 8. oktober. Det Fælles Landdistriktsråd udsender dagsorden senere.
3. Drøftelse af borgermødet, som er fastsat til torsdag den 6. november kl.19.30 på Sognegården
4. Drøftelse af de foretagne trafikmålinger i byen og eventuelle tiltag i den forbindelse
5. Forslag fra stiudvalget vedr. oprettelse af en række fitness stationer forskellige steder i byen
6. Drøftelse af etablering af multibane ved Lindved Skole

Forslag til punkter på dagsordenen kan sendes til sekretæren senest 14 dage før næste møde


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu