15.11.2007 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 15. november 2007

1. Godkendelse og underskrift af referater fra 17.09.07 og 27.09.07.
Hvis der ikke inden 6 dage efter udsendelse af et referat er gjort indsigelser til formanden, betragtes referatet som godkendt, og det bliver derefter lagt ud på rådets hjemmeside.


2. Nyt fra formanden og næstformanden
a. Opslag vedr. nedsatte udvalg.
Opslag opsat i brugsen. Det vil desuden blive opsat i hallen og børnehaven.

b. Referat fra mødet i det fælles landdistriktsråd den 3. oktober.
To fra hvert lokalråd i Hedensted Kommune var indbudt sammen med byrådets medlemmer. Lokalrådenes opgave var at præsentere deres hidtidige arbejde. Formanden og næstformanden deltog som repræsentanter for Sindbjerg Sogns Lokalråd. I samarbejde med landdistrikts-koordinator Susanne Ernst var der udarbejdet et materiale om lokalrådets arbejde (Se bilag). Hans Weber uddybede dette med en forevisning på power point. Der blev på mødet udleveret et centralt udarbejdet kompendium ”Læg en Plan!”(Se bilag). Et af punkterne på mødet var, hvordan man kunne blive næste lokalområde, som kunne komme i betragtning ved tildeling af udviklingsmidler.

c. Ansøgning om midler til lokalområdeudvikling i Lindved.
Beslutningen om tildeling af disse midler er forankret i Temaudvalget, hvis formand Erik Vinther var indleder ved mødet i Lindved den 17.09.07. En henvendelse til ham medførte, at der blev udfærdiget en ansøgning fra vores lokalråd. Denne ansøgning vil blive behandlet på Temaudvalgets møde i december 2007.
(Bilag er udsendt).  

3. Nyt fra nedsatte udvalg
a.  Udvalg vedr. folder om Lindved (forslag til tekst medsendt som bilag)
Teksten blev drøftet. En fejl vedrørende hus- avisen på ”Højtoften” blev rettet. Billedmateriale fremskaffes af repræsentanter for de forskellige foreninger og institutioner og sendes til Mogens, som sammen med Jan og Lene vil udarbejde et udkast til folderens endelige udformning. Derefter vil man indhente tilbud på fremstilling af folderen og søge økonomiske midler hos mulige fonde.
Når folderen er færdig vil vandværket forestå udleveringen til nye beboere. Desuden skal folderen kunne udleveres af de kommunale myndigheder og lokale ejendomsmæglere til potentielle købere af grunde og huse i Lindved.
Hjemmesidens navn ”sindbjergsogn” blev drøftet. Det giver problemer for ikke indviede, at finde hjemmesiden. Jan arbejder videre med dette.

b. Udvalg vedr. infrastruktur
Udvalget har drøftet den indsendte trafik-sikkerhedsplan for Lindved. Man vil forsøge at få en dialog i gang med de kommunale myndig-heder om en prioritering af de forskellige forslag.
Udvalget arbejder videre med en eventuel ændring af postnummeret.
Man konstaterede at dette udvalgs arbejde hænger sammen med arbejdet i byudviklings-udvalget.

c. Udvalg vedr. småbørn.

Folkeregisteret har oplyst, at der er 117 børn i aldersgruppen 0-3 år i Lindvedområdet. Endvidere er det oplyst, at der er 64 børn i aldersgruppen 1-2 år. Da der er 54 dagplejepladser, mangler der plads til 10 børn på nuværende tidspunkt, og dette tal kan forventes at stige. Udvalget vil udfærdige en skrivelse til de kommunale myndigheder om problemet, og foreslå oprettelse af en vuggestue, som den bedste løsning, men også nævne muligheden af oprettelse af flere stordagplejer. Skrivelsen sendes til formanden, som sender den videre til lokalrådets medlemmer til orientering inden den underskrives på lokalrådets vegne og sendes til kommunen.  

d. Udvalg vedr. unge.

Udvalget har pga. tovholderens arbejdspres endnu ikke holdt møde, men det forventes at ske inden længe.


e. Udvalg vedr. byudvikling

Udvalget forelagde sine foreløbige visioner for byens udvikling. (Se bilag)


4. Drøftelse af situationen omkring lokalplan 98 efter at Naturklagenævnet har afvist klage fra lodsejerne.

Det vedtoges at sende en skrivelse til Plan- og Miljøudvalget med en forespørgsel om tidshorisonten for køb af landbrugsjorden og for påbegyndelse af byggemodningen af området.

5. Nyt fra foreningerne.
Sognegårdsforeningen.
Julebelysning. Der sættes lys på det faste grantræ ved byflaget.- Der opsættes et juletræ ved Dagli´ Brugsen. Sker i samarbejde med brugsen.
Foreningens program for 2008 er færdigt og står på den kalender, som foreningen udleverer til alle husstande i december måned.
Der blev fra flere af rådets medlemmer udtrykt beklagelse over, at julebelysningen på træerne langs sportspladsen ikke sættes op i år. Det blev foreslået at sætte kæderne op på hegnet ved sportspladsen.
Formanden arbejder videre med forslaget.
På et senere møde ønskes spørgsmålet om den fremtidige juleudsmykning af byen taget op.

Højtoften.
Der er julebanko i centeret søndag den 25. november kl. 14.00

Indre Mission.
Jette Johansen er valgt som ny formand.
Det overvejes, om der skal foretages en større renovering af missionshuset i den nærmeste fremtid.

6. Eventuelt herunder fastsættelse af dato for næste møde.

Formanden fik til opgave at sende et kort referat af udvalgenes hidtidige arbejde til kommunens Temaudvalg.(Se bilag)

Næste møde afholdes på Lindved Sognegård mandag den 21.01.08 kl. 19.00.

Sæt allerede nu datoen i jeres kalender. Det er vigtigt, at flest mulige medlemmer deltager i mødet. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu