16.06.2008 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat fra Lokalrådets møde mandag den 16.6.2008

1. Borgmester Jørn Juhl redegør for hans og kommunalbestyrelsens visioner for Lindveds udvikling.
Borgmesteren gav en uformel gennemgang af visioner / tanker ang. Lindved
Konklusion: Det er byrådets klare opfattelse at Lindved står først til udarbejdelse af byplan og midler hertil, så snart drikkevandsundersøgel-serne er færdiggjorte.

2. Drøftelse af borgmesterens indlæg herunder drøftelse af udsættelsen af projekt ”Lindveds udvikling”. Hvordan kommer vi videre?

Der afholdes borgermøde i Sognegården mandag d. 15. september 2008. Borgmesteren deltager og redegør for visioner ang. udviklingen i Lindved og evt. nyt i forbindelse med drikkevandsundersøgelserne. Lokalrådet aflægger beretning om sit arbejde.

3. Drøftelse af den ændrede hjemmeside. (Jan Friis)

Ros til Jan for hjemmesiden www.lindved.info  Send billeder til Jan ved arrangementer og lign. som har almen interesse.

4. Drøftelse af budget og regnskab.(Jan Friis)

  • Regnskab over Lokalrådets hidtidige virksomhed.

  • Forslag til driftsbudget for rådets fremtidige virksomhed.

Budget 2008 og regnskab 2007 blev godkendt.
Det blev vedtaget, at der udbetales 200 kr. til dem, der sørger for kaffe og brød til lokalrådsmøderne.
Lindved Sognegård, Lindved Gymnastikforening, Lindved Vandværk og Lindved Fællesantenne har betalt ”kontingent”.

5.   Status over igangværende projekter.
· Postnummersagen (Peter Gravesen)
Redegørelse om sagsforløb ved Peter Gravesen. Kommunen støtter forslaget om ændring af postnummer, så Lindved får eget postnummer. Hvis Lindved ikke kan få sit eget postnummer foretrækker Lokalrådet et af de eksisterende postnumre i kommunen frem for 7100 Vejle.


· Folderen om Lindved (Mogens T.)
Jan Friis havde udkast til folder med. Der søges om Landdistriktsmidler til folderens udgivelse. Jan undersøger prisen hos Tørring Bogtryk og færdigredigerer folderen.  
Når dette er afklaret søger Mogens om midler til kopiering. (deadline for ansøgning er d. 5. i hver måned).


· Rundkørselen ved Brugsen (Arne Bentzen)

Birte Nørup og Hanne Busch arbejder med forslag til udsmykning af rundkørselen ved Brugsen. Når et udkast forligger sendes forslaget til Hedensted Kommune, og der søges om midler til projektet.

· Evt. oprettelse af juniorklub.

Ang. oprettelse af juniorklub. Jens Nielsen fremlægger ideen for skolebestyrelsen. På borgermødet forhøres om evt. forældreinteresse i at arbejde videre.

· Oprettelse af håndværker- og handelsstandsforening. (Henrik Meldahl)
Henrik Meldahl arbejder videre med oprettelse af en håndværker- og handelsstandsforening.

6.  Nyt fra Det Fælles Landdistriktsråd og fra LAG. (Hans Weber)
· Spørgeskemaundersøgelse om biblioteksbetjening.
· Ønsker til den kollektive trafik.
· Andet.

Redegørelse ved Hans Weber.
Forslag om evt. kørsel med taxa minibus i faste ruter om aftenen.
Ønske om busforbindelse til Hedensted Station. Orienterede om midler fra LAG og stisystemer til motionister i Hedensted kommune.


7.   Meddelelser fra foreningerne.

Sct. Hansfest på Højtoften d. 23 / 6, kl. 19.00. Mogens Thomsen taler.
Sct. Hansfest i Tingparken d. 23 / 6, kl. 20.00. Skoleleder Anne Bloch Petersen taler.


8.   Underskrift af referat fra 22.4.2008.

Referat godkendt og underskrevet.


9.   Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.

Mogens Thomsen deltager i gruppedrøftelse i kommunalbestyrelsen ang. borgerinddragelse i Hedensted Kommune.
Forslag fra Jan Friis om, at Lokalrådet står som initiativtager til ”Lindved-løb”.
Mail-korrespondance blev drøftet og belyst.

Næste møde er tirsdag den 26. august kl. 19.00 i ”Huset” ved Lokalhistorisk Arkiv.
Anna og Birgith sørger for kaffe og brød.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu