18.08.2014 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 18.8.2014 kl. 19.00 på Højtoften
Afbud/fraværende: Henrik Nansen, Per Thomsen, Arne Bentzen, Bent Poulsen, Michael Stecher, Jens Juul Nielsen og Søren Ekstrøm.
Særlig velkomst til nyt medlem Leif Andersen, børn, unge og voksne i missionshuset

1. Drøftelse af Parkens Dag. Program og aktivitetsplan er vedhæftet.

Hans Weber gennemgik foreløbigt program med gode aktiviteter.
Krolfturnering udgår i stedet bliver der ” hole in one”, der flyttes ned på selve ”festpladsen”. Rundboldturnering udgår. Annonce i Tørring Folkeblad. Telte opstilles lørdag den 6. september kl. 14.00.

2. Drøftelse af Lokalrådets sammensætning i den kommende periode.

a) Foreningsrepræsentanterne skal inden det konstituerende møde den 15. september have fornyet deres mandat eller sørge for at en ny repræsentant udpeges.
Det er endnu ikke tilkendegivet, hvem der er repræsentanter for Erhvervsdrivende, Vandværket, KFUM spejderne, Dagli Brugsen, Børnehaven og Lindved Skole. De øvrige repræsentanter fortsætter.

b) Hvilke frivillige medhjælpere vil fortsætte i Lokalrådet?
Karen Hyldgaard ønsker at udtræde. De øvrige fortsætter.

c) Formands- og sekretærskiftet sker fra dags dato,
Efter tidligere beslutning overtager Jens Henrik Nielsen formandsposten og Mogens Thomsen sekretærposten

3. Skal vi deltage i konkurrencen om Landdistriktsprisen igen i år?

Udvalget for markedsføring af Lindved påtager sig opgaven.

4. Referat fra Lokalrådets arbejdsgrupper

a) Stiprojektet (Birgith Havreballe)
På trods af silende regn mødte 25 op til indvielsen i går søndag den 17. I udvalget arbejdes der nu videre med flere fortællinger fra vores by tillige med anlæggelse af udendørs fitnessområder.

b) Hundelufter område (Jens Juul Nielsen)
Udvalget sørger for skilt til ”Hundeparken” og planlægger en officiel indvielse.

c) Trafik
Aage Poulsen gav en foreløbig redegørelse ang. trafikmålingen i Lindved by. Tages op på næste møde!

d) Borgerbudget ”Børn og unge i Uldum og Lindved”
Mogens Thomsen orienterede. Der arbejdes videre. Næste møde i udvalget tirsdag den 26. august på Lindved Skole.

e) Markedsføring mm (Mogens Thomsen)
Filmen ”Lindved-mulighedernes by” vises til spis sammen aftenen i Sognegården den 1/9. Her redegøres også for Lokalrådets øvrige arbejde i det forgangne år. Lindved har fået en mere fremtrædende plads på kommunens brandings side ”Hedenstederne”.

f) Fritids- og foreningsliv (Jens Henrik Nielsen)
Udvalget arbejder sammen med udvalget for borgerbudgetter.

5. Forslag om opførelse af et læskur ved busstoppestedet mod Vejle ved Højtoften. Arne Henriksen har tilbudt at påtage sig arbejdet.
Der indhentes tilladelse fra kommunen.

6. Meddelelser fra medlemmerne og nyt fra foreninger og institutioner.

a) Er der nyt om Højtoften som ”Frivillig Hus”?
Ikke nok ressourcer til udførelse af ideen. Højtoftens fremtid er endnu ikke besluttet. Centeret fungerer allerede i sin nuværende form som ”Frivillighus”

b) Nyt om LAG
Hans Weber orienterede

c) Møde om ”Brobygger-initiativet” den 20. august kl. 19.00 på Hedensted Rådhus.
Mogens Thomsen deltager i mødet.

d) Andre meddelelser
Sognegårdsforeningen indbyder til Spis sammen aften mandag den 1. september.
Menighedsrådet, sognegårdsforeningen og indre mission indbyder til fællessang i missionshuset tirsdag den 30. september
Arkivets åbningstid er stadig den 2. mandag i måneden kl.15.00-17.00 og sidste mandag i måneden kl.19.00
- 22.00. Den ”historiske” cykeltur til Ulkær blev et vellykket arrangement med ca. 60 deltagere

7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde

Aage Poulsen fremsatte spørgsmål til nærmere undersøgelse: Hvem vedligeholder skoven v/ Thyras Vænge ”??
Roger Harrison fremlagde problemer ang. især unges brug af Parken. Drøftelse heraf sættes på som punkt til næste møde.
Mogens Thomsen fremsatte forslag om et borgermøde:
Hvad har politikerne tænkt sig med Lindved med hensyn til
• Skolen
• Højtoften
• Fortove og veje  
• Kloakering
Stor tilslutning til forslaget. Forretningsudvalget foretager sig det fornødne og sætter punktet på til næste møde.

Næste møde: Mandag den 15. september kl. 19.00 i Centeret på Højtoften (Konstituerende møde)

Efterskrift: Det var så sidste referat fra min hånd siden Lokalrådets start i april 2006 og til august 2014!
Tak for nu og…
Hvor er de år egentlig blevet af?
Mvh Birgith 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu