21.01.2008 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 21. januar 2008

1. Underskrift af referat fra 15.11.2007.

Godkendt og underskrevet


2. Drøftelse af mulighederne for tildeling af midler til lokalområdeudvikling.
Status:
• Ansøgning indsendt til Temaudvalget 4.10.2007.(Bilag udsendt 15.10.2007)
• Svar fra udviklingsafdelingen: Ansøgningen vil blive behandlet på Temaudvalgets møde i december.
• Byudviklingsudvalgets visioner for Lindveds udvikling. (Bilag udsendt 18.11.2007)
• Statusrapport indsendt til temaudvalget 18.11.2007.(Bilag udsendt 18.11.2007)
• Temaudvalget vedtager på mødet i december: Kriterier og procedure for udvælgelse af lokalområder til udviklingsprojekt. (Bilag udsendt 21.12.2007)
Hvordan kommer vi videre?
Oplæg ved Susanne Ernst.
Alle lokalråd stilles lige ved tildeling af midler. Se bilaget ”Læg en plan” med inspiration til arbejdet med den lokale udvikling.
Temaudvalgets vurdering i forbindelse med ansøgning om midler:
- er der engagement, borgeropbakning
- projektet vurderes i forhold til kommuneplanen
- projektområdet kan være et større område end Lindved
Susanne Ernst vurderer, at lokalrådet allerede er nået langt.
Der nedsættes et udvalg til at samle ideerne og argumenterne for, at netop Lindved skal tildeles midler.
Udvalget består af:
Henrik Meldahl, Jan Friis, Jens Nielsen og Mogens Thomsen. Første møde onsdag d. 6. februar kl. 19.00 hos Mogens Thomsen.

3. Status for lokalplan 98 Lindved Skovby og Agersbølparken 2.
• Forespørgsel indsendt til Plan og Miljøudvalget 23.11.2007. (Bilag udsendt 18.11.2007)
• Svar modtaget 30.11.2007. (Bilag udsendt 1.12.2007)
Drøftelse af synspunkter i forbindelse med lokalplan 98.
Lokalrådet afventer ekspropriation i forbindelse med Lindved Skovby.

4. Nyt fra Det Fælles Landdistriktsråd
• Generalforsamling i Stouby Multihus den 5. marts 2008
• Valg af repræsentant til rådet – Hans Weber er vores nuværende repræsentant og medlem af bestyrelsen.

Hans Weber genvalgt som repræsentant. Mød op til generalforsamlingen d. 5. marts i Stouby.
Hans Weber videresender, når indbydelsen foreligger.

5. Drøftelse af indbydelse til inspirationsmøde om erhvervsudvikling i kommunens vestlige del den 24.1.2008 kl. 19.00. (Jeg har tilmeldt 2 personer)
Hans Weber, Arne Henriksen og Karsten Jakobsen deltager i mødet i Ølholm

6. Drøftelse af henvendelse fra Ungdomsskolen vedr. etablering af klub- eller klublignende tilbud til de 10-13årige. (Jeg har meddelt, at vi er interesseret og regner med at unge-udvalget går ind i arbejdet.)
Udvalget arbejder videre.

7. Julebelysning fremover – hvad gør vi?
Udsættes til næste møde

8. Nyt fra nedsatte udvalg
• Udvalg vedr. folder om Lindved.  
• Udvalg vedr. infrastruktur
• Udvalg vedr. småbørn.
• Udvalg vedr. unge.
• Udvalg vedr. byudvikling
Udvalg vedr. folder om Lindved - billeder efterlyses. Peter Gravesen lovede at påtage sig at fotografere til folderen. For at opnå de mest indbydende billeder ventes til foråret. Tørring Folkeblad kan fremstille folderen i farver for 2.500 kr. pr. 500 stk. inkl. moms.
(8 sider A 5)
Udvalget vedr. infrastruktur efterlyser status på trafiksikkerhedsplan (se kommunens hjemmeside). Peter Gravesen udfærdiger på udvalgets vegne en skrivelse til Hedensted Kommune vedrørende ønsket om eget postnummer til Lindved-området. Skrivelsen fremsendes med Lokalrådets anbefaling. (se bilag)
Udvalget vedr. småbørn: Oplæg fra udvalget fremsendes til børne- og undervisningsudvalget med lokalrådets anbefaling. God og gennemarbejdet skrivelse fra udvalget (se bilag)
Udvalget vedr. byudvikling: Se bilag fra udvalgsmødet d. 3. januar ’07. Godt materiale til det videre arbejde med ansøgning om midler til Lindved.

9. Nyt fra foreningerne.

Nyt fra Sognegårdsforeningen:
2/2 fastelavnsfest i Sognegården
26/2 foredragsaften med Herbert Pundik
3/3 generalforsamling i sognegården
30/3 wellness-arrangement.
Nyt fra Lokalhistorisk Forening:
28/2 afholdes generalforsamling

10. Eventuelt herunder fastsættelse af dato for næste møde.
Problemer med annoncering i Tørring Folkeblad efter omlægning af avisens udbringning.
Henvendelse til Vej & Park afdelingen ang. beskæring af lindetræerne på Gl. Landevej.
Spørgsmål ang. cykelsti til Uldum

Næste møde i Missionshuset, Gl. Landevej mandag d. 18/2 kl. 19.00.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu