21.08.2013 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat af møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 21.08.2013 kl. 19.00 på Højtoften


1. Evaluering af Parkens Dag 2013

Generel tilfredshed med dagens forløb.
Enighed om at flytte arrangementet til 1. søndag i september.
Bemærk: Næste Parkens Dag bliver søndag den 7. september 2014

2. Drøftelse af forskellige arrangementer, som Lokalrådet har deltaget i.
a) Videoprojektet (Se introduktionsvideoen på You Tube under Lindved Sindbjerg. Se også videoklip fra Lindved samme sted under Mogens Ingemann Thomsen)
b) Indvielse af cykelstien langs Skanderborgvej (Indbydelse er sendt ud til alle)
c) Temamøde om borgerbudgetter (Indbydelse er sendt ud til alle)

Formanden orienterede om:
a) Indbydelse til premiere sendt pr. mail til Rådets medlemmer. Tilmelding til formanden inden den 5.september
b) Indvielsen fandt sted den 20. august - Formanden og Sekretæren deltog.
c) På mødet fandt Uldum og Sindbjerg Lokalråd sammen om at arbejde med ideerne i borgerbudgettering med temaet: Børn og unge i Uldum og Lindved.
Lindved og Uldum Skoler forsøges involveret i processen og et evt. kommende projekt sendes til Det fælles Landdistriktsråd, om der kan bevilges penge hertil.

3. Hvordan kan Lokalrådet medvirke til ”Vejfesten” på motorvejen den 28. september?

Mogens Thomsen kan ikke deltage.
Kelvin Guldberg er tovholder for dagen.

4. Meddelelser fra udvalgene
a) Udvalg vedrørende rekreative tilbud (Stisystemer og hundelufterområde)
b) Udvalg vedrørende fritids- og foreningslivet (Multibane ved skolen)
c) Udvalg vedrørende bymidten
d) Udvalg vedrørende trafikale forhold (Referat fra temamøde)
e) Udvalg vedrørende markedsføring af Lindved

a) Der arbejdes videre med Fortælleruten.
Udvalget holder møde med Dorte Hesdorf fra Storyspot for hjælp ang. tilladelser til anbringelse af pæle til QR koderne og finansiering
”Hundelufterudvalget” har fundet et egnet sted og arbejder nu med tilladelser og økonomien
b) Arbejdet med multibanens placering stilles i bero. Beslutning om placering træffes i forbindelse med skolens ombygning. Der arbejdes videre med banetype og finansiering
c) Arbejdet fortsætter med ideer og muligheder
d) Ingen fra udvalget til stede
e) Mogens Thomsen og Jan Friis lægger henvisning til You Tube filmene om Lindved på Lindved Info.

5. Meddelelser fra formanden
a) Lokalrådet holder ifølge vedtægterne konstituerende møde mandag den 16. september kl. 19.00. Inden skal de forskellige foreninger og institutioner udpege medlemmer til rådet. De frivillige skal ligeledes gøre op, om de fortsat vil være med i Lokalrådets arbejde.
b) Et punkt på det konstituerende møde bliver drøftelse af Lokalrådets fremtid.    
 
a) Bemærk formandens opfordring til fornyelse af mandatet i vores ”bagland” og tilkendegivelser fra alle ”frivillige”
b) Mogens Thomsen meddelte her, at han ønsker at fratræde som formand, men gerne vil fortsætte i Rådet som hjælper og rådgiver.

6. Meddelelser og nyt fra foreninger og institutioner

Ingen meddelelser

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde i Lokalrådet.

Arne Henriksen vil lave og forære Parken et legehus. Flot!
Curt Lynge sørger for projekttegning og de nødvendige tilladelser i den forbindelse.
Der er fjernet/stjålet et legeredskab fra Parken (en lille bobcat på fjeder) og et tov fra tarzanbanen. Sagen er meldt til politiet.
Der var diskussion om reservering af Parken, som bliver brugt flittigt i mange sammenhænge, hvilket er meget glædeligt.
Parken er offentlig og kan ikke reserveres som man reserverer et festlokale, men man kan stadigvæk ved opslag gøre opmærksom på at man ønsker at bruge pavillon og grill i et givet tidsrum.
Næste møde på Højtoften mandag den 16. september 2013 kl. 19.00


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu