22.04.2008 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat fra Lokalrådets møde tirsdag den 22.4.2008

1. Underskrift af referat fra 18.2.2008.

Referatet godkendt og underskrevet


2. Drøftelse af oprettelse af ungdomsklub.

(Lars Wichmann har lovet at fortælle om sine erfaringer fra ungdomsklubben i Åle)
Lars Wichmann redegjorde med stort engagement for starten og driften af juniorklubben i Åle til inspiration for lokalrådet. Den nedsatte arbejdsgruppe bestående af Erik Lauridsen, Jens Nielsen, Arne Bentzen og Jan Friis arbejder videre med sagen.

3. Referat af mødet med Temaudvalget.
Vi får først endelig besked efter Byrådets møde den 30. april (Jens Nielsen og Mogens Thomsen).
Mogens Thomsen og Jens Nielsen præsenterede d. 14/4 "Ansøgning om støtte til lokalområdeudvikling i Lindved" for det udvidede Tema-udvalg inkl. borgmesteren.
Mogens Thomsen blev kontaktet af TV-Syd, som fulgte præsentationen. TV-Syd bragte samme dag en kort omtale af projektet med interviews.
Besked efter byrådets møde d. 30/4 2008.

4. Forslag om nedsættelse af et udvalg til at arbejde videre med planlægningen af Lindveds udvikling.

Byudviklingsudvalget bestående af Karsten Jakobsen, Erik Lauridsen, Henrik Meldahl og Bent Poulsen suppleret med Jens Nielsen og Mogens Thomsen arbejder videre med planlægningen af Lindveds udvikling, når afgørelsen om støtte til lokalområdeudvikling foreligger.

5. Forslag fra Antenneforeningen om at de foreninger/institutioner, der er repræsenteret i Lokalrådet indskyder 500 kr. pr. år til rådets drift, hvis de har mulighed for det (Jan Friis).
Det er lokalrådets opfattelse, at rådets drift burde finansieres af kommunen. Det vil være en nødløsning, at der indbetales et beløb fra de deltagende foreninger. Jan Friis kontakter Susanne Ernst for at få afklaret mulighederne for økonomisk støtte fra kommunen.

6. Drøftelse af Lokalrådets hjemmeside (Jan Friis).

Hjemmesiden får et andet layout. Debat om hjemmesidens funktionalitet. Links til foreninger skal "gå begge veje". Evt. billeder fra lokalområdet sendes til Jan.
Ros til hjemmesiden - Jan arbejder videre!

7. Drøftelse af udsmykning af rundkørslen ved brugsen. Arne Bentzen har modtaget et forslag fra Birte Nørup, og det vedhæfter jeg. Det ser spændende ud.
Der arbejdes videre med den gode idé fra Birthe Nørup, som laver en skitse / model. Arne Bentzen giver besked og laver aftale med Birthe Nørup. Når skitsen er færdig sendes den til Hedensted Kommune sammen med en ansøgning om tilladelse til at opsætte den foreslåede søjle i rundkørslen ved Dagli´ Brugsen. Alternativt kunne søjlen opsættes på det grønne område ved Brugsen.

8. Nyt fra Det Fælles Landdistriktsråd og fra LAG (Hans Weber).

Hans Weber gennemgik dagsordenen til mødet i det Fælles Landdistriktsråd den 14/5 på Hedensted Rådhus.
(bilag er udsendt)
Hvis man har ideer til forbedring af den kollektive trafik indsendes de inden mødet til Hans Weber.
Det samme gælder forslag til 30 minutters vandreruter i lokalområdet.
Udviklingsafdelingen udsender spørgeskema ang. servicen på kommunens biblioteker til samtlige lokalråd.
Der er ligeledes planer om, at gennemføre interviews om samme emne med repræsentanter fra de forskellige lokalråd. Interesserede bedes melde sig til Hans Weber snarest.

9. Meddelelser fra formanden.

  • Folderen om Lindved.Der er foreløbig fotos fra Sognegårds-foreningen, Indre Mission og Kirken.

  • Juleudsmykning.Bliver Lindetræerne stynede? (Bent Poulsen har lovet at undersøge det hos Vej og Park).

Peter Gravesen tager "by-billeder" efter løvspring. Bent Poulsen har givet besked til Vej og Park, ang. styning af lindetræer.

10. Meddelelser fra foreningerne.

Henrik Meldahl forsøger at samle byens erhvervsdrivende i en håndværker- og handelsstandsforening.

11. Eventuelt - herunder fastsættelse af næste møde.
Oplysninger om tiltrængte "småreparationer" på veje, fortove og alm. vedligehold mailes til Bent Poulsen hurtigst muligt.

Næste møde er torsdag d. 19. juni kl. 19.00 i "Huset" ved Lokalhistorisk Arkiv.
Henrik Meldahl søger for kaffe - Hans Weber for brød.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu