29.05.2006 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 29. maj 2006

1. Meddelelser fra lokalrådets medlemmer
- Ros til Jan for hjemmesiden.
- Lokalhistorisk Arkivs åbningstider er 2. mandag i hver måned fra kl. 19.00 til 20.30 eller efter aftale med Henry Breinbjerg, 75 67 80 22 eller Ida Hansen, 75 85 11 64.
- Agersbølparken: vejanlæg ved at være færdig, rundkørslen bliver større end Grejs’s
- Sognegårdsforeningens program er færdig, 4/9 spis-sammen aften, hvor Lokalrådet præsenteres
- By- og Sportsfest i Lindved, se udsendte program
- møde for alle lokalråd i Ny Hedensted den 24.08. i multihallen i Daugård – nærmere program følger
- ingen penge til lokalrådet, men Sognegårdsforeningen lægger ud og bogfører udgifterne til Lokalrådets arbejde

2. Drøftelse af ”Retningslinier for Ny Hedensted Kommunes Fælles Landdistriktsråd”.
Repræsentant til det Fælles Landdistriktråd: Hans Weber blev valgt.

3. Drøftelse af ”Forslag til Lokalplan nr. 98 Lindved Skovby” og evt. udarbejdelse af bemærkninger til forslaget.
Lindved Skovby: en rigtig rod idé med rekreative områder. Vigtigt med trafikdæmpende foranstaltninger på Sindballevej. Udstykningen er ikke uden problemer for landbrugets udviklingsmuligheder. Der gøres opmærksom på, at der på sigt kan opstå en konflikt mellem landbrugserhverv og byen m.h.t. luftgener o.a.


4. Drøftelse af udvalgte forslag fra drømmeværkstedet.
Forslag, som man ønsker drøftet, bedes mailet rundt til deltagerne inden mødet.
- Højtoftens fremtid blev drøftet. Det vedtoges, at en politiker og en byggesagkyndig på næste møde viser rundt og fortæller om bygningens stand. Mogens Thomsen undersøger hvem!
- profilering og markedsføring af lokalområdet på den nyoprettede hjemmeside. Link hertil på kommunens!!
- Jan Friis redegjorde for Groupcare kalenderdelen – god idé som skal prøves
- Åge Kristensen redegør næste gang for projekt fra drømmeværkstedet ang. idrætsfaciliteter

5. Eventuelt - herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde på Højtoften mandag d.21. august 2006, kl. 19.00

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu