31.03.2009 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd tirsdag den 31.3.2009 kl. 19.00 i ”Huset” ved Lokalhistorisk Arkiv.

Velkommen til 2 nye medlemmer. Henrik Nansen fra antenneforeningen (Jan Friis, nu medhjælper) og Palle Møller for børn, unge og voksne i Missionshuset. Rettet mail-liste er sendt ud.

1. Underskrift af referat fra 14.1.2009.
Referatet fra d. 14. januar 2009 underskrives næste gang.


2. Orientering fra medlemmerne.

  • Udvalgsarbejde vedrørende Lindved Skovby. (Mogens Thomsen)  

Et udvalg bestående af repræsentanter for Lokalrådet, grundejerforeningerne Agersbølparken og Thyras Vænge har udarbejdet ønsker og forslag til stiforbindelser mv. i den kommende skov og det grønne område ved Lindved Skovby. Forslaget er drøftet med og afleveret til leder af Vej- og Parkafdelingen Hans Ole Skov. Forslaget blev gennemgået på mødet.
Lokalrådet drøftede desuden til/frakørslen til Lindved Skovby. Enighed om en skrivelse til kommunen med følgende forslag:
De 10 første grunde får til/frakørsel ad Thyras Vænge og efterfølgende grunde ad Sindballevej. Formanden formulerer og fremsender skrivelsen.

  • Møde mellem repræsentanter for Lokalråd og byrådspolitikere den 2. marts. (Mogens Thomsen)

Mogens Thomsen orienterede om mødet mellem byrådspolitikere og lokalråd.  Stor lydhørhed blandt kommunens politikere over for lokalrådenes arbejde.

  • Generalforsamling i det fælles landdistriktsråd og i LAG. (Hans Weber)

Ang. årsmøde i det fælles landdistriktsråd og generalforsamling i LAG
(se www.laghedensted.dk/

  • Afstemningen vedrørende postnummer.Stemmeprocenten var 62 %, 41,3 % stemte ja, 58,7 % stemte nej.Dvs. at det er overvejende sandsynligt, at Lindveds postnummer fortsat vil være 7100 Vejle, og at Søndervænget skal skifte navn. (Mogens Thomsen)

Mogens Thomsen orienterede om postnummerafstemningen.
  • Andet.

Jan Friis orienterede om, at fra 28. april 2009 er domænenavnet for Sindbjerg Sogns lokalråd udelukkende www.lindved.info

3. Drøftelse af projekt ”Lindved Søjlen”

  • Ansøgning til LAG om økonomisk støtte er afsendt. (Hans Weber)

  • Planlægning af projektets videre forløb.  

Der kommer besked fra LAG efter 16. april om ansøgningen er imødekommet.
Byggeudvalg nedsat: Jan Friis, Bent Poulsen og Hans Weber. Møde planlagt med Bo Andreassen, Birthe Nørup og Hanne Busch, hvor der arbejdes videre med det praktiske forløb. Det er vigtigt at kaklerne, der fortæller om Lindved, får en fremtrædende plads på søjlen, så murstenene ikke dominerer den.
Jan Friis og Hans Weber laver ”visualisering” af projektet til brug ved tegning af anparter.
Mogens Thomsen får besked, så snart ”projektet” er klar, så tegningen af anparter kan begynde.

4. Drøftelse af oplæg vedrørende evt. scene i Tingparken. (Palle Møller)          
Udsættes til næste møde.

5. Drøftelse af mulige sti projekter.

  • Forslag fra halbestyrer Aage Kristensen

  • Muligheder vest for byen (Birgith Havreballe)

  • Muligheder øst for byen (Jens Nielsen)

Åge Kristensens forslag tages med i overvejelserne.
Jens Nielsen og Birgith Havreballe arbejder videre med stisystemerne øst og vest for byen og koordinerer sammen med Arne Henriksen det videre arbejde. Ansøgningsfrist om tilskud fra miljøministeriet er den 20. maj.

6. Drøftelse af et eventuelt fællesmøde med de erhvervsdrivende i vores lokalområde. (Mogens Thomsen)
Jan Nielsen og Mogens Thomsen kontakter Per Thomsen, karosserigården for evt. møde med de erhvervsdrivende i byen.

7. Status over rådets økonomi (Jan Friis)

Jan Friis gav en redegørelse. Der forventes fortsat tilskud på 500 kr. fra de forskellige foreninger og institutioner.


8. Nyt fra foreningerne

Opfordring til at de lokale kandidater til byrådet fortæller om deres visioner for vores område den 7. september 2009 ved ”spis sammen” aftenen i sognegården.
De lokale vælgerforeninger opfordres til at arrangere et vælgermøde med lokale kandidater.

9. Eventuelt - herunder fastsættelse af dato for næste møde

Hans Weber orienterede om, at der er naturgaspligt i udstykningen Lindved Skovby og opfordrede kommunen til at fjerne denne klausul.
Der er mange nye miljøvenlige opvarmningsformer.( Se skrivelse ang. til - og frakørsel til området)   
Bent Poulsen undersøger muligheden for cykelsti ved Ulkærvejs forlægning over motorvejen.
Der rykkes for anlæggelse af cykelstien på Skanderborgvej Lindved-Uldum. Formanden udformer en skrivelse herom til kommunen.

Næste møde er tirsdag den 19. maj kl.19.00 i Huset v/ Lokalhistorisk arkiv.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu